POPPY

MELON, LEMON, LILY, CYCLAMEN, POPPY, FREESIA, VIOLET, JASMINE, ROSE, YLANG YLANG, ORANGE BLOSSOM & MUSK